06 1 422 0394

H-P 9-17h

Kosár

Kosarad

A kosarad üres.

Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: WebÁruház Kft (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő székhely címe: 1035 Budapest, Hunor u 13
Az adatkezelő levelezési címe: 1035 Budapest, Hunor u 13
Az adatkezelő adószáma: 13182094-2-41
Az adatkezelő cégjegyzék száma: 01-09-722546
Az adatkezelő e-mail címeinfo@webaruhaz.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +361 4220394
Honlap(ok): http://webaruhaz.hu, webnagyker.hu, hasznalttoner.hu, nyomtatobeszamitas.hu, vipwebaruhaz.hu, webkviz.hu, chatbot.hu, centralprint.hu, centralnet.hu
(a továbbiakban: Webáruház)

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk.

 

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

 

Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

 

A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám, szállítási adatok.

 

Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja:
Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

 

A kezelt adatok köre:
Szállítási név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.

 

Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Ezen szolgáltatók:

Neve címe
GLS Hungary Kft 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2
Gepárd Futárszolgálat Kft 1149 Budapest, Mogyoródi út 32
Home Delivery Team Kft 1116 Budapest Hunyadi János út 162
SPRINTER Futárszolgálat Kft. 1097 Budapest, Táblás utca 39.
Gebrüder Weiss Kft 2330 Dunaharaszti, Raktár u. 2.
Magyar Posta Zrt 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása. A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell a hírlevél szolgáltatásból.

 

Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

 

A kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím, érdeklődési kör.

 

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
a WebÁruház ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a WebÁruház tárhely szolgáltatást felügyelő munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából.

 

Adatkezelés a webáruházban

Ezúton tájékoztatunk, hogy adataid a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
A WebÁruház által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

 

A kezelt adatok köre:
A WebÁruház a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.

 

Az adatkezelés célja:
A WebÁruház számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a WebÁruház ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a WebÁruház adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, WebÁruház tárhely szolgáltatást felügyelő munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.

 

Az adatkezelés időtartama:
A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 8 évig.

 

Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja és jogszabályi háttere, jogalapja, kezelt adatok:
Ha a WebÁruház ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját. A játékban való részvétel önkéntes. Az adatkezelési hozzájárulás kérésre törölhető. A személyes adatok kezelésének célja: nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a WebÁruház ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként WebÁruház szerverszolgáltatást szolgáltatást felügyelő munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói.

 

Az adatkezelés időtartama:
A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig.

 

Direkt marketing célú adatkezelés

Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

 

Az adatkezelés célja:
A WebÁruház által reklám - címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító. A személyes adatok kezelésének célja a WebÁruház tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a WebÁruház ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a WebÁruház szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.

 

Az adatkezelés időtartama:
A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

 

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

Adatkezelés adó - és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

Az adatkezelés célja, kezelt adatok:
A WebÁruház jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§ - a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ - a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

 

Az adatkezelés időtartama:
A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
A személyes adatok címzettjei: a WebÁruház adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói, alvállalkozói és adatfeldolgozói.

 

A WebÁruház kintlévőség kezelési szolgáltatója

Ezen adatfeldolgozók a WebÁruháztól megkapják az általa kezelt adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek Az Eht. 157. §-ának (9) bekezdése alapján átadhatja azoknak, akik a WebÁruház megbízása alapján követelések kezelését végzik.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót/Felhasználót, hogy követelés érvényesítése esetén a Szolgáltató jogos érdekből Vásárló/Felhasználó alábbi adatait továbbíthatja a követeléskezelésben közreműködőként igénybe vett Legal Labs Kft. (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2., cégjegyzékszám: 01-09-382985, képviseli: Grüll Dávid ügyvezető, e-mail: hello@payee.tech, web: https://payee.tech/, a továbbiakban: „Payee”), mint adatfeldolgozó részére.

Az adattovábbítással érintett adatok köre: vezeték- és keresztnév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, tartozás összege, tartozás jogcíme, szerződés létrejöttének időpontja.

A Payee adatkezelésével kapcsolatos információ ezen a linken érhető el: https://payee.tech/legal/privacy-policy

 

A WebÁruház online bankkártya elfogadó szolgáltatója

Ezen adatfeldolgozó a WebÁruháztól megkapja az általa kezelt adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek. Az Eht. 157. §-ának (9) bekezdése alapján átadhatja azoknak, akik a WebÁruház megbízása alapján az ügyféltájékoztatást végzik.

 

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

B-Payment Szolgáltató Zrt.
1132 Budapest, Váci út 4

 

A WebÁruház szerver hosting szolgáltatója

Szerverek elhelyezése: a kiszolgáló szervereken lévő adatokhoz kizárólag cégünk rendszergazdái férnek hozzá. A szerverek fizikailag cégünk telephelyén és az Externet Zrt-től bérelt szerverteremben kerülnek elhelyezésre. Ezen adatfeldolgozó a WebÁruháztól megkapja az általa kezelt adatok közül azokat, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek. Az adatokról rendszeres biztonsági mentést készítünk. Ez abban az esetben lehet hasznos, ha az adat kezelőnek az adatok visszaállítására van szüksége.

 

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Externet Zrt.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

 

Az ügyfélszolgálat telefonos hangfelvétel készítése

Az adatkezelés célja:
A WebÁruház az ügyfélszolgálatával történő telefonos kommunikációt az értékesítések, szolgáltatások teljesítése, illetve az arról való tájékoztatás céljából hangfelvétellel rögzíti. Ezen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
A hangfelvétel készítéséről a hívás elején tájékoztatni kell, és hozzájárulását kell kérni.

 

A kezelt adatok köre:
A telefonbeszélgetések rögzítésénél az alábbi adatokat tároljuk: telefonszám, a hívás időpontja, a rögzített beszélgetés hangfelvétele, a beszélgetés során megadott személyes adatok.

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:  
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a WebÁruház  ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

 

Az adatkezelés időtartama:
A telefonbeszélgetéseket 3 évig őrizzük. A rögzített hanganyagok telefonszám és a beszélgetés dátuma alapján visszakereshetők

 

Látogatói adatkezelés a WebÁruház honlapján (honlapjain) - Tájékoztatás sütik  (cookie) alkalmazásáról

A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. AzEurópai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a cookie-kra vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a cookie-kra vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

 

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően a WebÁruház is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

 

A WebÁruház honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

· az látogató által használt IP cím,
· a böngésző típusa,
· a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
· látogatás időpontja,
· a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

 

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatók annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

· Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
· Firefox: https://support.mozilla.org/hu/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
· Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
· Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
· Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
· Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
· Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
· Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

 

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy - szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

 

A WebÁruház honlapján alkalmazott sütik:

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között - különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

 

A kezelt adatkör: SESSIONID. Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése. Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. 

 

- Hozzájárulást igénylő sütik: Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy a WebÁruház megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. (Szükséges cookie-k)

 

- Használatot elősegítő sütik: Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása. Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. Az adatkezelés időtartama 6 hónap.

 

- Teljesítményt biztosító sütik:

"username" – felhasználónév (hogy ne kelljen minden alkalommal beírni)
"password" – jelszó  (hogy ne kelljen minden alkalommal beírni)
"ucfa" – (hogy valamely partner oldalról érkezett e a látogató)
„customer_from_ppcs” – (hogy valamely partner oldalról érkezett a látogató)


(Statisztikai célú cookie-k) 

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketing listához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. Erről itt tájékozódhat: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu


Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. Erről itt tájékozódhat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
 

(Marketing célú cookie-k) 

Személyre szabott oldalakat, ajánlatokat tud automatikusan a rendszer készíteni, az érdeklődési körnek megfelelően. Nem olyan vészes mint sokan gondolják, röviden a lényege, ha gyermekjátékokat szoktál rendszeresen vásárolni, nézegetni, elsősorban ilyen jellegő termékeket kínálunk számodra és nem mondjuk orvosi műszereket. Látogatásod, vásárlásaid alapján egyedi kervezményeket kaphatsz, ugyancsak automatikusan, melyekre más nem jogosult.

 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 

A IP cím:

Különféle külső szolgáltatásokat és harmadik féltől származó tartalmakat integrálunk weboldalunkon, hogy szolgáltatásainkat és a webáruház használatát javítsuk. Az integráció azt is megköveteli, hogy a harmadik fél szolgáltatói érzékeljék a felhasználó IP-címének tartalmát. Az IP-cím nélkül nem tudják elküldeni a tartalmat a mindekori felhasználó böngészőjébe. Az IP-cím ezeknek a tartalmaknak a bemutatásához szükséges. Kizárólag olyan tartalomszolgáltatókat használunk, akik az IP-címet csak a tartalom kézbesítésére használják. Ennek ellenére nincs befolyásunk arra, ha a harmadik fél az IP-címet más célokra is felhasználja, például statisztikai célokra. Az IP-cím feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. paragrafus (1) bekezdésének f) pontja. A webáruház jogos érdeke az adatgyűjtésben abból a tényből ered, hogy IP-címünkre van szükség a teljesítmény és az ajánlatok optimalizálása érdekében.

 

Közösségi irányelvek/ Adatkezelés a WebÁruház Facebook és blog oldalán

(1) A WebÁruház termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook és blog oldalt tart fenn.
(2) A WebÁruház Facebook és blog oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
(3) A WebÁruház Facebook és blog oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a WebÁruház nem kezeli.
(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi - és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a WebÁruház előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
(6) A WebÁruház nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A WebÁruház nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 

A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja:
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni) A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos és postai megkereséssel. Tájékoztatás a WebÁruház termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról. Reklámküldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető. A honlap használatának elemzése. Automatizált döntéshozatal a személyre szabottabb kiszolgálásért és ajánlatokért.

 

A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megnézett, megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

 

Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulásának visszavonásáig.

 

A személyes adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái:

a WebÁruház ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a WebÁruház áruház szolgáltatást felügyelő munkavállalói.

 

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztattatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: Adó-Háló Bt
Az adatfeldolgozó székhelye: 1201 Budapest, Korom u. 13
Az adatfeldolgozó telefonszáma:  061 2859039
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@adohalo.hu

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

- a tájékoztatáshoz való jog,
- az adatok helyesbítéséhez való jog,
- az adatok törléséhez való jog,
- az adatok zárolásához való jog,
- a tiltakozás joga.

 

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

 

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

 

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 45 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-68240/2013
További adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-68241/2013, NAIH-68242/2013

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.